Hotline : 02.866.807.881 | Liên hệ

Quản lý thời gian

1.             Thông tin môn học:

1.1.           Tên môn học: Quản lý thời gian (QLTG)

1.2.           Bậc đào tạo:               Đại học, Cao đẳng - Hệ đào tạo: chính quy

1.3.           Số tín chỉ:                    01 tín chỉ (16 tiết, gồm 4 buổi)

Trong đó:                     4 tiết lý thuyết, 12 tiết thực hành  

1.4.           Giờ tự học dự kiến:   24 giờ

1.5.           Môn học ngoại khoá (áp dụng chuẩn đầu ra).

1.6.           Phương thức tiến hành môn học: Môn học được tiến hành theo phương thức kết hợp giảng lý thuyết và thực hành bài tập kết hợp với xử lý tình huống. Sinh viên/học viên sẽ dành thời gian nghiên cứu trước tài liệu hướng dẫn. Thời gian tại lớp ưu tiên cho phần thực hành (30% thời gian giảng lý thuyết, 70% thời gian thực hành).

2.             Tóm tắt nội dung học phần:

-        Cung cấp cho sinh viên (SV) các khái niệm và kỹ thuật cần thiết để quản lý thời gian thông qua việc hoạch định và tổ chức công việc cá nhân thành công;

-        Biết lập kế hoạch làm việc và tổ chức công việc cá nhân hiệu quả;

-        Xác định các cách thức khắc phục các yếu tố gây lãng phí thời gian trong công việc;

-        Hướng dẫn SV sử dụng tốt các công cụ QLTG cũng như xác định các ưu tiên cần làm.

3.             Mục tiêu học phần:

a.        Kiến thức: Kết thúc học phần, SV sẽ:

·           Luôn ý thức sắp xếp thứ tự ưu tiên cho công việc;

·           Tích cực rèn luyện thói quen quản lý thời gian;

·           Hiểu rõ giá trị của thời gian;

·           Nắm rõ bản chất và thực hành các kỹ năng quản lý thời gian;

b.        Kỹ năng: Kết thúc học phần, SV sẽ:

·           Ứng dụng các công cụ quản lý thời gian phù hợp với tính cách và công việc mình làm;

·           Làm việc nhóm, thuyết trình trước đám đông;

·           Quản lý thời gian khi thực hiện các hoạt động;

·           Biết ý thức sắp xếp thứ tự ưu tiên cho công việc;

·           Biết lập kế hoạch thực hiện công việc.

c.        Thái độ: Kết thúc học phần, SV sẽ:

·           Biết cố gắng và kiên trì để làm chủ được thời gian và hoàn thành tốt các mục tiêu;

·           Biết tiết kiệm thời gian và biết tôn trọng thời gian của người khác;

·           Từ chối những yêu cầu không thỏa đáng;

·           Tích cực rèn luyện thói quen quản lý thời gian;

·           Trở nên ít nóng tính hơn do áp lực của thời gian trong cuộc sống và công việc;